A A A
pl en
Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Traktu Królewsko-Cesarskiego

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • utrudniona jest obsługa kluczowych funkcji serwisu za pomocą klawiatury, w tym niektórych obszarów menu oraz wyszukiwarki serwisu,
  • pola formularzy kontaktowych nie mają dostępnych oznaczeń i etykiet,
  • brak zdefiniowanych atrybutów "focus" dla elementów interaktywnych oraz brak bloków pominięcia treści utrudnia obsługę osobom niewidomym oraz niedowidzącym.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które mogą sprawiać trudności przy odczytywaniu z użyciem czytników ekranu. Staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i wraz z rozwojem strony umieszczać zawarte w nich treści bezpośrednio w serwisie.

Deklaracje sporządzono dnia: 2021-01-18

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Lucyna Kaczmarkiewicz, lucyna.kaczmarkiewicz[at]pcd.poznan.pl
Tel.  61 647 7627, 571 267 308

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oficjalni partnerzy Traktu Królewsko-Cesarskiego: